O Kampanji


Kampanja Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH tretira problem neadekvatne kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja i neusklađenosti krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom VE (Istambulska konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Lanzarote konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe) i Konvencijom UN (CEDAW-Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije protiv žena) te Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti polova BiH. Novi izveštaj Agencije Evropske unije za fundamentalna prava iz 2014.godine predstavlja rezultate do sada najvećeg istraživanja o nasilju nad ženama (42 000), koje otkriva opseg nasilja koje žene trpe kod kuće, na poslu, u javnosti i na internetu. Iako ukazuje na široku rasprostranjenost nasilja nad odraslim ženama, izveštaj ujedno navodi i slučajeve fizičkog i seksualnog nasilja koje su žene doživjele u detinjstvu.
BiH nije bila uključena u ovo istraživanje, na žalost. Istraživanje ukazuje na to da tvorci politika moraju da prepoznaju opseg nasilja nad ženama i osiguraju da odgovori na nasilje ispunjavaju potrebe i prava svih žrtava nasilja nad ženama u praksi, a ne samo na papiru. Podaci iz istraživanja su uznemirujući: 33 % žena doživjelo je fizičko i/ili seksualno nasilje od 15. godine života; 22 % njih doživjelo je fizičko i/ili seksualno nasilje od strane partnera.
Gotovo jedna od 10 žena koje su doživjele seksualno nasilje od osobe koja nije partner navodi da je u najozbiljnijem incidentu sudjelovalo više počinitelja. 33 % žena doživjelo je fizičko ili seksualno nasilje u djetinjstvu od strane odrasle osobe. 12 % njih doživjelo je seksualno nasilje u djetinjstvu od čega su pola počinili nepoznati muškarci.

Generalni cilj kampanje:


Žene u BiH su ravnopravne i žive bez straha od diskriminacije i nasilja jer su ljudska prava svake žene i djevojčica i dječaka zaštićena.